STATISTIK PPNMelaka

BIL.DAERAHBIL. RTBIL. TADIKABIL. SRS
1 Alor Gajah 671761
2 Jasin 691952
3 Melaka Tengah 1132882

JUMLAH RTJUMLAH TABIKAJUMLAH SRS
24964195